Privacy statement

De Wereld van Morgen is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. En wij vinden privacy net zo belangrijk als jij! Daarom doen we er alles aan om in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming jouw persoonlijke informatie vertrouwelijk te behandelen.Wanneer je een aanvraag doet voor onze gratis emailtraining, posters, blogs of video’s etc. of je je inschrijft om een opleiding bij ons te gaan doen dan hebben we gegevens van je nodig om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij we van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan ons stelt of je inschrijft voor onze gratis producten of diensten.

Toepassing

In dit Privacy Statement delen we hoe we die gegevens of informatie die je met ons deelt gebruiken. Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met ons deelt:

  1. online als je een van onze websites behorende bij De Wereld van Morgen bezoekt.
  2. offline als je informatie met ons deelt, bijvoorbeeld als je jouw e-mailadres aan ons geeftop een event omdat je onze nieuwsbrief of informatie wilt ontvangen of wanneer je eendienst of product offline koopt.

Door onze websites te bezoeken, ga je akkoord met dit Privacy Statement en
de Gebruikersvoorwaarden die van toepassing zijn op onze websites. Ook wanneer je offline gegevens met ons deelt, ga je akkoord met dit Privacy Statement.


Verantwoordelijkheid
De Wereld van Morgen, gevestigd aan Zomertaling 27, 6601 DW Wijchen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Gegevensbescherming loopt via functionaris Xandra van Hooff. Zij is te bereiken via info@landvanmorgen.nl en telefoonnummer 06 577 09 577.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bij de uitvoering van alle activiteiten is de bescherming van uw persoonsgegevens voor De Wereld van Morgen van het grootste belang. Uw persoonsgegevens worden daarom met uiterste zorg behandeld. De Wereld van Morgen verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Wereld van Morgen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. De Wereld van Morgen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–  Het afhandelen van jouw betaling
–  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
–  Contact op te nemen indien nodig om onze dienstverlening uit te voeren
–  Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
–  Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
–  Om goederen en diensten bij je af te leveren
–  verwerken van persoonsgegevens tbv wettelijke verplichtingen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Wereld van Morgen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor gegevens aangeleverd in verband met aanmelding opleidingsactiviteiten: 7 jaar. Aanmelding voor de online academie/nieuwsbrief of een online programma wordt bewaard zolang de persoon zich niet heeft afgemeld hiervoor of indien dit wel gebeurt, zodra de gegevenslijst verwijderd wordt via het gebruikte programma.

PERSOONSGEGEVENS WELKE WIJ VERWERKEN

De Wereld van Morgen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Opleiding

De Wereld van Morgen gebruikt uw gegevens uitsluitend voor relatiebeheer en bedrijfsvoering, waaronder het inschrijven van deelnemers, toesturen van lesgegevens, het toesturen van nieuws over onze opleiding en daaraan gerelateerde informatie. Wilt u geen informatie meer ontvangen dan kunt u dat schriftelijk of per email meedelen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij inschrijving voor een opleiding: Voor- en achternaam, Bedrijfsnaam*, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Bankrekeningnummer. En tot slot de Persoonsgegevens die je actief verstrekt bv door een profiel op deze website aan te maken.

Webshop

Om de afwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we gegevens van je nodig. Omdat Woocommerce niet goed onderscheid maakt tussen betaalde en onbetaalde diensten verzamelen we bij iedere aanschaf de volgende gegevens: Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Bankrekeningnummer.

Nieuwsbrieven

Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven gebruiken we je emailadres en naam om je onze nieuwsbrieven te sturen met onze gratis informatie en inspiratie.

Mail en online communicatie

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we je naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Website

Op onze website gebruiken we Marketing cookies om bij te houden welke pagina’s je bezoekt en interessant vindt op onze site. In de toekomst sluiten we graag gericht aan bij jouw interesses. Marketing cookies zijn ook cookies die we gebruiken om na te gaan wie welke webpagina bezoekt vanuit een nieuwsbrief om zo gerichte informatie te kunnen doorgeven. Daarnaast werkt De Wereld van Morgen met Facebook pixels waardoor we de informatie en content die we delen en advertenties die we gebruiken aan laten sluiten bij jouw interesse op basis van jouw website bezoek.

Leeftijdsdisclaimer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is wanneer er producten worden gekocht in de webshop of op een nieuwsbrief wordt geabonneerd. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via xandravanhooff@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

ALLES VOOR JOUW VEILIGHEID!

We slaan jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Op al onze websites worden de gegevens die je met ons deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar ons verstuurd.We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en delen op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacy Statement worden beschreven.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Wereld van Morgen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via xandravanhooff@gmail.com.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Wereld van Morgen verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen. De Wereld van Morgen verstrekt uitsluitend informatie aan derden wanneer dit volgens afspraak (bijvoorbeeld een co-trainer aan de opleiding) of door overmacht (bv ziekte van de reguliere docent) nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting betreffende opleidingen of externe supervisie.Onze werknemers, docenten /gastdocenten zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te allen tijde te respecteren. Alle informatie over individuele deelnemers wordt vertrouwelijk behandeld. De door derden of uzelf verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het doel waarvoor ze zijn overgedragen.

Geheimhouding

De Wereld van Morgen houdt alle informatie over deelnemer die je zelf overdraagt ten behoeve van de uitvoering van de afgesloten opleidingsovereenkomst geheim en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt zonder jouw toestemming. De Wereld van Morgen is verantwoordelijk voor het naleven van deze geheimhoudingsplicht wanneer bij de uitvoering van de werkzaamheden derden worden ingeschakeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Wereld van Morgen en heb je het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar xandravanhooff@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. De Wereld van Morgen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.